زیر پورتال امور پژوهشی دانشگاه
زمان شروع دفاعیات -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:9
لیست دفاعیات گروه حقوق جزا -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:3
لیست دفاعیات گروه مدیریت آموزشی -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:2
لیست دفاعیات گروه عمران- ساخت -  سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت 11:57
لیست دفاعیات گروه عمران ساخت -  شنبه 16 تیر 1397 ساعت 15:7
دفاعیا گروه حقوق خصوصی ابستان 97 -  شنبه 16 تیر 1397 ساعت 15:2
دفاعیات مورخ 09/04/97  -  پنجشنبه 7 تیر 1397 ساعت 10:51
نمونه پایان نامه  -  شنبه 12 خرداد 1397 ساعت 8:23
مدارک دفاعیه و مراحل انجام آن  -  شنبه 12 خرداد 1397 ساعت 8:22