زیر پورتال امور پژوهشی دانشگاه
آدرس کانال سروش واحد پژوهشی pazhuhesh97@ -  شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 14:48
آدرس ایمیل واحد اصالت سنجی پایان نامه  -  شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 14:42
لیست دفاعیات گروه مدیریت شهریور 97 -  دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 11:43
زمان شروع دفاعیات -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:9
لیست دفاعیات گروه حقوق جزا -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:3
لیست دفاعیات گروه مدیریت آموزشی -  یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 9:2
لیست دفاعیات گروه عمران- ساخت -  سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت 11:57
لیست دفاعیات گروه عمران ساخت -  شنبه 16 تیر 1397 ساعت 15:7
دفاعیا گروه حقوق خصوصی ابستان 97 -  شنبه 16 تیر 1397 ساعت 15:2